Hesperydy – Izabela Stachecka

Sesja dla projektantki Izabeli Stacheckiej